Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

blaugranaaa
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viaiwanowicz iwanowicz
blaugranaaa
blaugranaaa
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viacholera cholera
blaugranaaa
blaugranaaa
4940 1d7a 420
blaugranaaa
7737 92ad 420
blaugranaaa
5358 d661 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
blaugranaaa
5360 89ca 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
blaugranaaa
3594 98fb 420
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viahasandra hasandra
blaugranaaa
2087 c033 420
Reposted fromtgs tgs viahasandra hasandra
blaugranaaa
1818 dde0 420
Reposted from3ch0 3ch0 viahasandra hasandra

November 17 2017

blaugranaaa
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
blaugranaaa
blaugranaaa
9833 f9c5 420
Reposted fromKejstyna Kejstyna vialittlemouse littlemouse

October 25 2017

blaugranaaa
6219 dc42 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadyingfordance dyingfordance
blaugranaaa
9306 fae9 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
blaugranaaa
blaugranaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl