Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

blaugranaaa
blaugranaaa
blaugranaaa
Wchodząc w interakcję z drugim człowiekiem, musimy pamiętać, że wnosi on do związku swoje nawyki, przyzwyczajenia i własne wyobrażenia, które wcale nie muszą współgrać z naszymi.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viacytaty cytaty
blaugranaaa
9140 bd87 420
Reposted fromipo ipo vialittlemouse littlemouse
blaugranaaa
4536 349a 420
Barcelona
blaugranaaa
1585 cc4c 420
Reposted fromnonecares nonecares viadorothi dorothi
blaugranaaa
0031 9382 420
Reposted frompesy pesy vialittlemouse littlemouse
blaugranaaa
5891 8c21 420
blaugranaaa
5686 fb17 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
blaugranaaa
blaugranaaa
9246 a24d 420
Reposted fromoutline outline vialittlemouse littlemouse
blaugranaaa
1636 98ad 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlemouse littlemouse
3094 ec55 420
Reposted fromitoweryou itoweryou vialittlemouse littlemouse
blaugranaaa
5237 452c 420
blaugranaaa
1229 6be3 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
blaugranaaa
6287 d2dc 420
Reposted fromgingillo gingillo viabakatson bakatson

August 07 2018

blaugranaaa
Nieważne, kto cię zranił. Ważne, kto sprawił, że znów się uśmiechasz.
— Evanna Shamrock
Reposted fromnaturalginger naturalginger viainhiseyes inhiseyes
blaugranaaa

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viainhiseyes inhiseyes
blaugranaaa
0223 538c 420
Reposted fromnanana-lalala nanana-lalala viainhiseyes inhiseyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl