Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

blaugranaaa
blaugranaaa
3368 7b38 420
blaugranaaa
Reposted fromshakeme shakeme viawhattever whattever
0169 e78f 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianieobecnosc nieobecnosc
blaugranaaa
blaugranaaa
9709 4624 420
Reposted fromstillwaiting stillwaiting vianieobecnosc nieobecnosc
blaugranaaa
blaugranaaa
1412 5676 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrajes1993 krajes1993
blaugranaaa
7055 8472 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrajes1993 krajes1993
blaugranaaa
9046 6f18 420
mosoń.
blaugranaaa
blaugranaaa
blaugranaaa
blaugranaaa
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
blaugranaaa
blaugranaaa
Francuski poradnik dla kobiet:
1. jeśli robisz to dla zabawy - wypluwaj,
2. jeśli z miłości - połykaj,
3. jeśli chcesz się pośmiać - przed połknięciem wymieszaj w ustach.

Tak właśnie degustuje się wino!
— Perwersyjni.
blaugranaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl