Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2019

blaugranaaa
5410 cb46 420
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl

November 06 2019

0524 1f3d 420
blaugranaaa
7724 326d 420
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
1127 ea2a 420

Lolita (1997) deleted scene

blaugranaaa
6446 c6a1 420
Reposted fromBabson Babson viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
3273 f450 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
6187 56e8 420
Reposted fromLunarr Lunarr viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
6296 1f69 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
8347 605d 420
Reposted fromScofield Scofield vianowaczi nowaczi
2309 a4b2 420
Reposted fromunco unco vianowaczi nowaczi
blaugranaaa
blaugranaaa
Nie ma lepszego startu, niż pokochanie samego siebie. Od tego wszystko się zaczyna.
— "Emocjonalni"
blaugranaaa

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
blaugranaaa
blaugranaaa
5453 bbf8 420
Reposted fromBabson Babson viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
Mam takie marzenie, żeby moje dzieci mogły powiedzieć: łał, tata naprawdę kocha mamę.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaesperance esperance
blaugranaaa
7600 6039 420
Reposted fromagatiszka agatiszka viaesperance esperance
blaugranaaa
0419 53d2 420
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

October 30 2019

blaugranaaa
5052 c62f 420
Reposted fromgrobson grobson viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl