Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

Reposted fromnokturnal nokturnal viaclerii clerii
9278 b6b6 420
Reposted fromwestwood westwood vialittlemouse littlemouse
blaugranaaa
1260 4570 420
Reposted fromdailylife dailylife viatake-care take-care
blaugranaaa
8495 c64c 420
Reposted fromslodziak slodziak viaclerii clerii
blaugranaaa
7989 9699 420
Reposted fromxpetqa xpetqa viaclerii clerii
blaugranaaa
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viabeinthe beinthe
blaugranaaa
9650 5075 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaanomalia anomalia
blaugranaaa
9651 9c2c 420
Reposted fromkarahippie karahippie vianiskowo niskowo
6431 fc14 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazf zf
blaugranaaa
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
blaugranaaa
1407 67f3 420
blaugranaaa
2712 691b 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viawickednancy wickednancy
blaugranaaa
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół
Reposted fromplayinglove playinglove viawickednancy wickednancy
blaugranaaa
blaugranaaa
blaugranaaa
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viabakatson bakatson

July 06 2017

blaugranaaa
6608 0fa3 420
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaanabee anabee
blaugranaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl