Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

blaugranaaa
blaugranaaa
3347 02b6 420
Kkkatowice. 
blaugranaaa
4506 2210 420
Reposted fromseaweed seaweed viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
6070 0aab 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa

October 31 2018

blaugranaaa
5447 ffc0 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMissAgness MissAgness
0083 4171 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaMissAgness MissAgness
blaugranaaa
8879 4d9a 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMissAgness MissAgness
2087 910b 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaMissAgness MissAgness
blaugranaaa
blaugranaaa
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viaMissAgness MissAgness
blaugranaaa
jeżeli ktoś cały czas pokazuję że ma cie gdzieś i nie jesteś ważna to naprawdę nie jesteś ważna. 
— Babcia
Reposted fromyourhabit yourhabit viaMissAgness MissAgness
blaugranaaa
5509 6644 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMissAgness MissAgness
0297 0f76 420

serious:

who were you?

blaugranaaa
6031 a3e7 420
Reposted fromnonecares nonecares viaMissAgness MissAgness
blaugranaaa

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viaMissAgness MissAgness
blaugranaaa
4070 bb71 420
Reposted fromambermoon ambermoon viaMissAgness MissAgness
blaugranaaa
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
— Arthur Conan Doyle - "Dolina trwogi"
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viaMissAgness MissAgness
blaugranaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl