Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

blaugranaaa

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
blaugranaaa
blaugranaaa
blaugranaaa
blaugranaaa
blaugranaaa
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway vianataliana nataliana
blaugranaaa
9052 c0ea 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
2103 9016 420
Reposted fromrawriot rawriot viairmelin irmelin
blaugranaaa
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
blaugranaaa
7544 bce4 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viairmelin irmelin
blaugranaaa
6158 17b5 420
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
2571 8eed 420
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viairmelin irmelin
blaugranaaa
4503 eaa0 420
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin

March 14 2018

blaugranaaa
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahasandra hasandra
blaugranaaa
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
blaugranaaa
7401 99cd
blaugranaaa
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viaiwanowicz iwanowicz
blaugranaaa
blaugranaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl